Jaktens effekter förr och nu

hunting-impactsFörr i tiden var jakten nödvändig för att säkra sin egen överlevnad. Man hade förmodligen inte en tanke på hur detta påverkade ekosystemet i stort eller hur man påverkade den befintliga djurstammen. Samtidigt så menar de flesta forskare att man sällan fällde eller fångade fler djur än vad man behövde i form av föda. Detta kanske framförallt för att det var svårt och tidskrävande med själva jakten men även svårt att bevara det kött man fick från djuren.

Idag ser jakten något annorlunda ut. Man har effektivare utrustning och skulle kunna fälla betydligt fler djur än man skulle behöva. Detta gör dock inte en seriös jägare. Många jägare menar att jakten, förutom att vara spännande och nöjesfylld, är viktig för naturvården. Det är Regeringen som beslutar över hur många djur av en viss art som får fällas varje år. Detta för att hålla ned bestånden av djuren som annars skulle växa sig för stora för deras egen miljö.

Det är svårt att säga vad som skulle hända om man inte skulle jaga vilt i Sverige. Troligtvis skulle olika arter av djur tvingas söka föda allt längre bort från sina naturliga områden. Detta skulle påverka människor negativt. Det sker i regel ganska få trafikolyckor med vilt inblandade i Sverige idag. Detta skulle förmodligen öka ganska markant om bestånden skulle lämnas oberörda. Dessutom är det troligt att rovdjur skulle tvingas att söka föda närmare bebyggelser vilket hotar betesdjur och även åkermarker. Eftersom att det alltid har jagats i Sverige så kan man endast gissa vad som skulle hända med naturen i stort.

En annan viktig funktion som jakten har är att bibehålla naturens mångfald. Genom att begränsa djurbestånden hjälper man idag till att bevara naturen. Vissa djur gör tämligen stor skada i skog och mark. Skulle dessa inte begränsas skulle förmodligen skogen att urlakas och få svårt att återhämta sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *