Category Archives: Jakt

Statistik över jakt i Sverige

statistics-on-hunting-in-swedenDet är svårt att med säkerhet veta hur mycket vilt som har dödats av människan genom tiden. Förr i tiden fördes det förstås ingen statistik över hur många, eller vilka djur man jagade. Ett rimligt antagande är dock att jakten varit linjär i förhållande till befolkningsmängd. Då man förr jagade för att få föda var det mer jakt per människa. Dock var det betydligt färre människor i Sverige då. I takt med att betesdjur ökade har jakten minskat i relation till populationen.

Under jaktåret 2015/2016 fälldes i Sverige omkring 83 000 älgar. Detta är sammantaget tjurar, kor och kalvar. Sett över en femårsperiod har antalet fällda älgar stadigt minskat. Regeringen hade satt ett högre avskjutningsmål än vad som faktiskt fälldes. Alla jägare i Sverige sammantaget hade kunnat skjuta drygt 20% mer älg än vad som gjordes. Regeringens uppskattning över hur beståndet ser ut är alltid svårt att göra och det finns förstås inga garantier för att målen uppnås.

Man skjuter mellan 50 och 100 000 vildsvin varje år under jakten. Detta bestånd är betydligt svårare att mäta och man vet inte helt hur många det kan röra sig om. Under tidiga 2010-talet var de flesta överens om att beståndet var alldeles för stort och att man behövde skjuta fler än vad man tidigare hade gjort. Vanligtvis går man efter hur många trafikolyckor med vildsvin det sker på ett år för att avgöra hur stort beståndet är.

Björn får jagas i vissa län i Sverige. Man bedömer att beståndet i Sverige är på 3000 individer eller mindre. Av dessa får man licensjakt på omkring 200 av dessa. Detta beror lite på hur många björnar som fälls i så kallad skyddsjakt innan jaktsäsongen på björn börjar.

Endast ett fyrtiotal vargar brukar få skjutas per år i Sverige. Detta är ofta hett debatterat då det finns relativt lite varg i landet. Samtidigt finns det delar av landet där varg vid tillfällen attackerar betesdjur.

Jaktens effekter förr och nu

hunting-impactsFörr i tiden var jakten nödvändig för att säkra sin egen överlevnad. Man hade förmodligen inte en tanke på hur detta påverkade ekosystemet i stort eller hur man påverkade den befintliga djurstammen. Samtidigt så menar de flesta forskare att man sällan fällde eller fångade fler djur än vad man behövde i form av föda. Detta kanske framförallt för att det var svårt och tidskrävande med själva jakten men även svårt att bevara det kött man fick från djuren.

Idag ser jakten något annorlunda ut. Man har effektivare utrustning och skulle kunna fälla betydligt fler djur än man skulle behöva. Detta gör dock inte en seriös jägare. Många jägare menar att jakten, förutom att vara spännande och nöjesfylld, är viktig för naturvården. Det är Regeringen som beslutar över hur många djur av en viss art som får fällas varje år. Detta för att hålla ned bestånden av djuren som annars skulle växa sig för stora för deras egen miljö.

Det är svårt att säga vad som skulle hända om man inte skulle jaga vilt i Sverige. Troligtvis skulle olika arter av djur tvingas söka föda allt längre bort från sina naturliga områden. Detta skulle påverka människor negativt. Det sker i regel ganska få trafikolyckor med vilt inblandade i Sverige idag. Detta skulle förmodligen öka ganska markant om bestånden skulle lämnas oberörda. Dessutom är det troligt att rovdjur skulle tvingas att söka föda närmare bebyggelser vilket hotar betesdjur och även åkermarker. Eftersom att det alltid har jagats i Sverige så kan man endast gissa vad som skulle hända med naturen i stort.

En annan viktig funktion som jakten har är att bibehålla naturens mångfald. Genom att begränsa djurbestånden hjälper man idag till att bevara naturen. Vissa djur gör tämligen stor skada i skog och mark. Skulle dessa inte begränsas skulle förmodligen skogen att urlakas och få svårt att återhämta sig.

Jakthundar då och nu

hunting-dogsHundar har använts i jaktsyfte under en mycket lång tid. Man vet inte exakt hur länge men det finns ristningar runt om i världen som antyder att hundar kan ha använts för mer än 10 000 år sedan.

Det är troligt att hundar inte användes i jakten på samma vis som man gör idag. Förr i tiden var jakt inte enbart då man aktivt sökte efter olika bytesdjur. Man var även tvungen att försöka skydda det man redan hade fångat och så småningom var det även viktigt att skydda sina skördar och sina betesdjur. För att göra detta är hunden en exemplarisk kompanjon. Därmed användes hundar för att vakta egendom och varna när olika djur närmade sig. På detta vis kunde man även “jaga” när man var hemma. Troligtvis användes även hundar relativt tidigt för att söka och spåra olika bytesdjur.

Nuförtiden är hunden en viktig del av den moderna jakten. Det finns olika sätt att jaga med hund och därmed också flertalet olika hundraser som lämpar sig bäst för olika sorters jakt. Det är tämligen stor skillnad på att jaga björn eller att jaga olika fåglar.

De flesta jägare idag använder sig inte av renrasiga hundar. Det finns dock jakthundar som är tämligen specifikt framavlade för vissa typer av jakt. Några av de vanligaste är: fågelhund, drivande hund, ledhund, spårhund, apporterande hund, älghund och sökhund. Hundar är förstås även individer och det finns därmed hundar som kan lära sig flera olika typer av jakt. De egenskaper som en bra jakthund besitter kan även vara eftersträvansvärt för andra ändamål. En spårhund kan som exempel användas för att hitta människor.

För att få jaga med hund måste man idag följa en hel del regler. Ska man jaga i drev måste man till exempel göra det på tillräckligt stor mark. Det finns även jakt där det är krav på att man måste ha eftersökhund eller apporterande hund.

Dagens jaktutrustning

modern-hunting-equipmentDagens jakt är tämligen välutvecklad och förfinad. Utvecklingen kring utrustning har följt utvecklingen av material och kunskap om naturen i stort. Vapenutvecklingen är det område som har förändrats mest under de senaste hundra åren. Detta beror främst på att vapen alltid varit intressant att utveckla i krigföringssyfte. Vapenhantering och förbättring av olika typer av gevär har således per automatik kunnat utvecklas till fördel för de jaktintresserade.

Om man är ny jägare finns det en viss grundutrustning som kan vara lämplig att skaffa sig. Det mest uppenbara är förstås ett vapen och ammunition. Ett par ordentliga skor är ett måste då man kommer att vistas i en hel del olika naturmiljöer. Blir man blöt om fötterna blir man snabbt nedkyld vilket absolut inte går om man ska vara ute under lång tid.

De kläder man använder ska förstås vara anpassade efter årstid. Samtidigt måste de tåla vatten men kunna andas. Om kläderna inte andas kommer man att bli blöt inifrån vilket i sig leder till nedkylning om det är kallt ute. En kikare är mer eller mindre nödvändigt. Det finns flertalet olika sätt att jaga men man kommer i princip alltid att vara i behov av de fördelar man får av att använda en kikare. Man kommer även att behöva någon typ av hörselskydd. Riktiga kåpor är förmodligen det bästa. Vid vissa typer av jakt avlossar man dock endast ett fåtal skott, eller inga alls, men det är ändå viktigt att skydda hörseln oavsett.

Förutom grundutrustningen finns det en hel del utrustning som kan vara bra att ha beroende på vilken typ av jakt man bedriver. Ska man till exempel smygjaga på rådjur vill man förstås synas så lite som möjligt. Det kan då vara avgörande för en lyckad jakt att man har kläder i kamouflage. Ska man jaga i fjällen är det av samma anledning lämpligt att man har vita kläder för att smälta in i miljön så bra som möjligt.

Jakt i nutid

hunting-in-the-present-dayIdag är jakt något som primärt syftar till rekreation. Det finns dock de som jagar ur ett ekonomiskt intresse men den absolut största delen jägare har det som en hobby. Många jägare menar att det är ett fint sätt att komma nära naturen och följa det naturliga kretsloppet. Det finns även en ekologisk aspekt i att fälla, slakta och tillaga vilt.

I Sverige får inte vem som helst äga ett vapen. För att få licens till ett jaktvapen behöver man först genomgå en godkänd jägarexamen. Denna består av både teoretiska moment och godkända praktiska prövningar. För att få ha jaktvapen måste man även inneha ett godkänt säkerhetsklassat vapenskåp. Man måste också betala en årlig avgift för att få ett “jaktkort”. Detta är en viltvårdsavgift som går till att främja viltvården och naturen i stort. Det finns kring 300 000 registrerade jägare i Sverige.

En jägare i Sverige får jaga olika arter beroende på årstid och var någonstans man jagar i landet. Detta bestäms av Regeringen och kan därmed ändras beroende på hur bestånden av de olika arterna ser ut. Normalt är den största jaktperioden kring hösten och vintern. Vissa arter får man endast jaga vid vissa tidpunkter. Som exempel får älg inte jagas under nattetid.

Det finns även tydliga regler för vilka vapen som får användas vid jakt. Detta varierar beroende på vilken art man jagar. Således får man inte skjuta efter vissa arter beroende på vilket vapen man har med sig. Jagar man till exempel björn, älg eller kronvilt måste man använda kulvapen och det är alltså inte tillåtet att jaga dessa djur med hagelgevär. Vissa vapen är helt förbjudet att jaga med så som helautomatiska vapen, pilbåge och pistoler.

I Sverige finns en rad olika typer av jakt beroende på vilken art man jagar. Det är populärt att jaga med hund vilket till exempel kan vara grytjakt, drevjakt eller smygjakt.

Jaktreglernas tidiga historia

hunting-rules-early-historyFrån början fanns det förstås ingen reglering av jakten. Skogen var öppen för alla och därmed var det fritt att jaga det man ville och förmådde. Först kring medeltiden, när det utvecklades en början till en rättsstat, utformades något som kan liknas vid jaktregler.

Jakten är något av det första som nämns i tidiga rättsliga texter i Sverige. Kring 1200-talet skrevs landskapslagarna och i den äldre Västgötalagen nämns jakten. Här beskrivs bland annat några av de vanligaste jaktdjuren i termer av att den som dödar en hare är den som äger den. Den som driver fram räv är ägaren till den och den som fäller en älg är den som äger denna.

Detta i sig beskriver jakten mer som en fångst snarare än att man dödar djuren på plats. Att jakten omnämns på detta vis antyder dock att jakten var viktig för människor. Lagen antyder även att alla som kan har rätt att jaga och att bytet tillhör den som tagit det. Med andra ord inga typer av skatter eller avgifter för det man fångar i skog, hav eller sjö. Det finns dock i dessa tidiga skrifter vissa regler för björn- och älgfällor. Dessa var självutskjutande spjutfällor, och lagen beskriver hur den som gillrat fällan får böta om någon människa skulle skadas i dem.

På 1300-talet skedde en förändring i lagen. Kungamakten började här ställa krav på jakten. De tidigare privilegierna om att man kunde jaga var man ville togs bort och ersattes av tydliga geografiska indelningar. Detta var främst för att kungahusen själva ville ha egna jaktmarker. Man gjorde även här vissa undantag för “högvilt”. Detta är främst älg, rådjur och hjort. Kungahusen ville dela in jakten och begränsa den “fina jakten” för vanligt folk och endast tillåta jakt på högvilt för de med högre status. Dessa lagar gällde för vissa delar av landet och var ett system som sedan tidigare implementerats av kungadömen i Europa.

Den forntida jakten

the-ancient-huntingSå vitt man vet har människan mer eller mindre alltid jagat djur. I norden finns bevis för detta genom hällristningar vilket beskriver hur man gjorde och vilka djur man jagade. Förmodligen har man jagat i norden sedan inlandsisen drog sig tillbaka för omkring 9000 år sedan.

När människor började befolka norden var jakt antagligen det primära sättet att skaffa sig föda. Jakt och fångst antas därmed ha varit en förutsättning för att man har överlevt i årtusenden på en annars tämligen kall och hård plats i världen. All kunskap om levnadssätt och därmed hur jakten fungerade på denna tid är tolkningar av hällristningar, runstenar eller andra ornament. Detta ger en ganska god bild över vad man jagade och hur man fångade djur. En svårighet är dock hur man tolkar hällristningar. Vissa forskare menar att specifika ristningar beskriver jaktscener medans andra menar att samma ristning är någon form av rituell kulturhandling. Man kan därmed aldrig helt var säker.

Mycket pekar på att man främst jagade och fångade mindre djur. Det huvudsakliga vapnet var olika former av spjut eller spjutliknande stavar. Det verkar som om jakten främst var inriktad på att fånga djuren och inte att direkt döda. vad detta beror på vet ingen helt men ett rimligt antagande är att det var svårt att bevara kött. Det kunde därför vara lättare att fånga djuren levande, ofta skadade, för att slakta när det behövdes. Vissa forskare menar även att det är troligt att man använde sig av olika typer av fällor. Detta finns beskrivet på ristningar men det är svårt att avgöra hur dessa användes. Vissa menar även att man redan på denna tiden använde sig av hundar, och då förmodligen för att lokalisera djuren. Bytesdjuren användes inte bara som föda. Norden är kall och pälsar var nödvändiga för att överleva de kalla vintrarna

Jaktutrustningens historia

jaktutrustningens-historiaDet kan argumenteras om att jaktutrustning och dess utveckling har varit en stor del i människans överlevnad på jorden. Detta har skett tämligen evolutionärt sett ur det perspektivet att människan har använt, och uppfunnit, de verktyg som har behövts för att kunna jaga och därmed överleva.

I nästan alla civilisationer har spjut eller olika former av det funnits. Detta förmodligen då själva konstruktionen är tämligen enkel. Dessutom har själva räckvidden fungerat som ett skydd för jägaren. Över tid har dessa utvecklats och beroende på vilka andra material som funnits tillgängliga har själva spetsen varit gjord av trä, sten eller olika metaller. Fortfarande idag finns det folkgrupper som jakar huvudsakligen med spjut.

När pilbågen uppfanns togs ett stort kliv i jaktens historia. Även pilbågen har återfunnits på olika delar av världen. Med detta vapen skapades möjligheten att jaga fåglar. Man fick även en möjlighet att jaga på längre distans än vad som var möjligt med spjut.

Olika typer av fiskeutrustning har också varit en del av historien om jaktutrustning. Till en början användes spjut och pilbåge men man har även sett olika anordningar som kan liknas vid dagens fiskespön. Främst har dessa uppfinningar återfunnits på platser där det varit ont om andra typer av bytesdjur, eller att de varit svåra att jaga och fånga.

De olika redskap som har används för att döda djuren har utvecklats över tiden. Den första jakten var främst för att fånga djur och själva slakten utfördes senare. Till detta användes olika typer av knivar. De första exemplaren man hittade var av trä och sten. Knivar har därmed alltid funnits. Förmodligen var dessa dock tämligen besvärliga verktyg för att stycka kött. Först när man lärde sig att behandla metall har knivar varit ett relativt enkelt vapen att använda vid jakt. Fortfarande idag anses en kniv så som den bästa jaktkniven från Fällkniven vara en jägares viktigaste verktyg.